Γνωστοποίηση στον Χώρο Εργασίας

“Όταν νιώθουμε επιτυχία, είμαστε περισσότερο διατεθειμένοι να επιμείνουμε στον στόχο μας, παρόλες τις δυσκολίες.” – Ειδικός σε μαθησιακές δυσκολίες, συνέντευξη με τον φορέα Eurocultura (Ιταλία, 2023)

Γνωστοποίηση των αναπηριών στον χώρο εργασίας σημαίνει να ενημερώνει κάποιος τον εργοδότη του ή τους συναδέλφους του σχετικά με την αναπηρία του. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι εργαζόμενοι και οι αιτούντες εργασία ενημερώνουν τους εργοδότες τους για τις αναπηρίες τους. Μπορεί να είναι για να ζητήσουν προσαρμογές, να αναζητήσουν υποστήριξη ή απλώς να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση στον χώρο εργασίας.

Σύμφωνα με έρευνα της Accenture, το 20% των ατόμων που είναι υπάλληλοι με αναπηρίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν νιώθουν ότι το περιβάλλον στην εργασία τους είναι πλήρως κατάλληλο ώστε να τους βοηθήσει να διαπρέψουν και να προοδεύσουν. Ωστόσο, η έρευνα της Accenture έδειξε ότι οι υπάλληλοι που γνωστοποιούν την αναπηρία τους στη δουλειά τους είναι 30% πιο ενεργοί – όσον αφορά την επαγγελματική ικανοποίηση και τις φιλοδοξίες, την αυτοπεποίθηση και το αίσθημα ενσωμάτωσης – από όσους δεν το κάνουν (Hennborn, Laurie, 2021).

Υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα στην γνωστοποίηση της αναπηρίας σας στον χώρο εργασίας.

Τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν την λήψη καλύτερης υποστήριξης, όπως βοηθητικών τεχνολογικών εφαρμογών ή μεγαλύτερη χρονική ευελιξία στον ρόλο σας. Η γνωστοποίηση ενθαρρύνει έναν αποτελεσματικού διαλόγου μεταξύ εσάς και του εργοδότη σας σχετικά με την υποστήριξη που χρειάζεστε ώστε να επιτύχετε στον ρόλο σας. Με τη γνωστοποίηση της αναπηρίας σας στους εργοδότες ή τους συναδέλφους σας, μπορείτε επίσης να αυξήσετε την ευαισθητοποίηση στον χώρο εργασίας και να συμβάλλεται σε μία πιο ουσιαστική συνεργασία με άτομα με αναπηρίες γενικότερα.

Τα παραπάνω μπορούν να έχουν θετική επίδραση στη συνολική εργασιακή σας ικανοποίηση. Ο εργοδότης σας θα μπορεί να κρίνει την επαγγελματική σας απόδοση δίκαια και να σας παρέχει την κατάλληλη, εξατομικευμένη υποστήριξη, καθώς ο ρόλος σας στην εργασία θα εξελίσσεται.

Ορισμένα μειονεκτήματα που μπορεί να προκύψουν από τη γνωστοποίηση μιας αναπηρίας είναι διάφορες παρανοήσεις, οι οποίες συχνά οφείλονται σε κοινούς μύθους σχετικά με τις διαφορές στη μάθηση και τον τρόπο σκέψης των ατόμων με αναπηρία. Μπορεί επίσης να νιώσετε ανασφάλεια για την επαγγελματική σας εξέλιξη, καθώς ο εργοδότης ίσως να αμφισβητήσει τις δυνατότητές σας να αναλάβετε περισσότερα καθήκοντα κι ευθύνες. Ίσως ακόμα να πιστεύετε ότι ο εργοδότης ή οι συνάδελφοί σας θα μοιραστούν πληροφορίες σχετικά με την αναπηρία σας με άλλους, χωρίς τη συγκατάθεσή σας (Stefanakos, Scanlan, Victoria, 2024).

Οι κατάλληλες στρατηγικές γνωστοποίησης των αναπηριών σας στον χώρο εργασίας μπορεί να έχουν θετική επίδραση στον τρόπο που επικοινωνείτε τις ανάγκες σας στους εργοδότες και τους συναδέλφους σας.

Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας γνωστοποίησης της αναπηρίας σας (Dyslexia Association Ireland, 2024):

  1. Ακολουθήστε μια προσέγγιση που παρέχει λύσεις: Ερευνήστε τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν από τις αναπηρίες σας και βρείτε εκ των προτέρων πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη που είναι διαθέσιμη στη χώρα σας, ή διαδικτυακά, ώστε να βελτιώσετε τον τρόπο εργασίας σας.
  2. Να είστε ξεκάθαροι και ειλικρινείς προς τους εργοδότες ή τους συναδέλφους σας σχετικά με τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσετε στον ρόλο σας, ενώ παράλληλα θα επισημάνετε τις δυνατότητες και τα ταλέντα σας.
  3. Συμφωνήστε με τον εργοδότη σας τις λογικές προσαρμογές και την επιπλέον υποστήριξη που χρειάζεστε. Πρέπει να ενημερώνετε τον εργοδότη σας εάν αυτές οι ανάγκες αλλάξουν και χρειαστεί να αναθεωρήσετε τις προσαρμογές.

Το πρόγραμμα Dysineduprowork πραγματοποίησε έρευνα στην Ιρλανδία, το Βέλγιο, την Εσθονία, την Ιταλία και την Ελλάδα αναφορικά με την τρέχουσα κατάσταση υποστήριξης προς τους μαθητές με δυσλεξία (DYS), τόσο στην επαγγελματική εκπαίδευση, όσο και στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής παρέμβασης. Ο στόχος αυτής της έρευνας ήταν να αξιολογηθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρίες στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και του χώρου εργασίας, να κατανοηθούν οι διαφορές στις πολιτικές και την υποστήριξη στην αγορά εργασίας της Ε.Ε., καθώς και να αξιολογηθεί η αγορά εργασίας της Ε.Ε. όσον αφορά την ενσωμάτωση.

Το 2024, θα δημοσιεύσουμε τα ευρήματά μας σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για εργοδότες και θα αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης σχεδιασμένο για εργαζομένους με δυσλεξία.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παροχές στις χώρες-εταίρους, τις στρατηγικές για την υποβολή αιτήσεων εργασίας, την είσοδο στην απασχόληση και τη διαχείριση της τρέχουσας απασχόλησής σας.

Βιβλιογραφία

https://dyslexia.ie/info-hub/adult-dyslexia/dyslexia-at-work/

Hennborn, Laurie (2021) ‘Make it Safe For Employees to Disclose their Disabilities’ Harvard Business Review, Diversity and Inclusion [last accessed, December 2024] https://hbr.org/2021/06/make-it-safe-for-employees-to-disclose-their-disabilities

Stefanakos, Scanlan, Victoria ‘Pros and cons of disclosing a disability to employers, https://www.understood.org/en/articles/pros-and-cons-of-disclosing-a-disability-to-employers  [last accessed, Dec 2024]

Access Consultancy (2019) Newsletter  ‘Encouraging Disability Disclosure at Work – How to Ask the Question’. Dyslexia Association Ireland, ‘Dyslexia at work’ [last accessed, Dec 2024]