Avalikustamine töökohal

“Kogedes edu, siis vaatamata raskustele oleme valmis püsima jääma” – Dys ekspert, Eurocultura intervjuu (Itaalia projektipartner, 2023).

Oma erivajaduse avalikustamine töökohal tähendab tööandjale või kolleegidele oma erisusest teatamist. On mitmeid põhjuseid, miks töötajad ja tööotsijad teavitavad tööandjaid oma erivajadusest, sest see annab võimaluse taotleda kohandusi, saada toetust või lihtsalt tõsta teadlikkust töökohal.

Accenture’i uuringu kohaselt ei tunne 20 % vastanutest, kes on Ameerika Ühendriikide erivajadusega töötajad, et nende töökoha kultuur on täielikult pühendunud sellele, et aidata neil areneda ja olla edukas . Accenture’i uuringus leiti siiski, et töötajad, kes avalikustavad oma erivajaduse olemasolu tööl, on 30 % rohkem pühendunud – nii rahulolu ja karjääriootuste, enesekindluse kui ka ühtekuuluvustunde osas – kui need, kes seda ei tee (Hennborn, Laurie, 2021).

Erivajduse avalikustamisega töökohal võivad kaasneda nii eelised kui ka puudused. 

Töökohal toimuva avalikustamise eeliste hulka kuuluvad tööandjate parem toetus täiendavate ressursside, näiteks abivahendite või aja kaudu, mis võimaldab suuremat paindlikkust oma ametikohal ning tõhusama dialoogi loomine tööandja vahel  tööülesannete täitmiseks vajaliku toetuse osas. Lisaks sellele võib oma erivajadusest tööandjatele või kolleegidele teada andes tõsta teadlikkust töökohal ja kutsuda inimesi üles tegema töökohal sisukamat koostööd erivajadustega inimestega üldiselt. 

Sellised eelised võivad avaldada positiivset mõju  üldisele tööga rahulolule ning tööandja saab hinnata töötulemusi õiglaselt ja pakkuda vajaduse korral rohkem tuge, kui  roll töökohal areneb.

Mõned puudused, mis võivad tekkida, on tööandjate ja kolleegide väärarusaamad  erivajadusest, mis võivad tuleneda levinud müütidest õppimis- ja mõtlemiserinevuste kohta, ebakindlusetunne karjääriredelil, kuna võib tunda, et tööandjad ei usalda töötaja võimeid, kui  võetakse endale rohkem ülesandeid ja kohustusi, või hirm, et tööandja või kolleegid jagavad teavet erivajaduse kohta kogu töökohal ilma nõusolekuta (Stefanakos, Scanlan, Victoria, 2024).

Kui mõtlete ennetavalt oma erivajaduse avalikustamise strateegiatele töökohal, võib see avaldada positiivset mõju teekonnale, et tõhusalt teavitada tööandjaid ja kolleege oma vajadustest.

Mõelge oma avalikustamise teekonda ja selle ajal järgmistele asjadele (Dyslexia Association Ireland, 2024):

Võtke lahendustele suunatud lähenemine: uurige lahendusi raskustele, mis võivad tekkida teie erivajaduse tõttu ja leidke teavet teie riigis või internetis kättesaadava toetuse kohta, et parimal viisil parandada oma tööviise.

Olge tööandjate või kolleegide ees läbipaistev ja aus, milliseid probleeme teil võib oma ametikohal ette tulla, ning tooge samal ajal esile oma tugevaid külgi ja andeid.

Leppige oma tööandjaga kokku, milliseid mõistlikke kohandusi ja lisatoetusi te vajate.

Dysineduprowork-projekt on viinud läbi Euroopa dokumendianalüüsi ja analüüse Iirimaal, Belgias, Eestis, Itaalias ja Kreekas DYS-õpilaste toetamise hetkeseisu kohta nii kutsehariduse ja -koolituse kui ka tööhõive valdkonnas, sealhulgas riigi sekkumise osas. Selle uuringu eesmärk oli hinnata kaasamise taset kutsehariduse ja -koolituse ning töökoha puhul ning mõista erinevusi poliitikate ja toetuste vahel ELi tööturul ning anda hinnang ELi tööturu kaasamise kohta.

2024 aastal avaldame oma järeldused parimate tavade kohta tööandjatele ja töötame välja koolitusprogrammi, mis on mõeldud abivajajatele ja tööotsijatele. Jääge kurssi, et saada rohkem teavet partnerriikide ressursside ja strateegiate kohta, mis käsitlevad töö taotlemist, tööle asumist või oma praeguse töökoha haldamist. 

Bibliograafia

https://dyslexia.ie/info-hub/adult-dyslexia/dyslexia-at-work/

Hennborn, Laurie (2021) ‘Make it Safe For Employees to Disclose their Disabilities’ Harvard Business Review, Diversity and Inclusion [last accessed, December 2024] https://hbr.org/2021/06/make-it-safe-for-employees-to-disclose-their-disabilities

Stefanakos, Scanlan, Victoria ‘Pros and cons of disclosing a disability to employers, https://www.understood.org/en/articles/pros-and-cons-of-disclosing-a-disability-to-employers  [last accessed, Dec 2024]

Access Consultancy (2019) Newsletter  ‘Encouraging Disability Disclosure at Work – How to Ask the Question’. Dyslexia Association Ireland, ‘Dyslexia at work’ [last accessed, Dec 2024]