Δυσ- στην εκπαίδευση και την εργασία– “DysinEduProWork”

Τα άτομα με αναπηρίες βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην εκπαίδευση και την απασχόληση. Στις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν ανομοιότητες σχετικά με τη διαχείριση της νευροποικιλότητας. Ορισμένες χώρες είναι περισσότερο ενημερωμένες από άλλες, ή άρχισαν να προωθούν τη συμπερίληψη νωρίτερα. Η συμπερίληψη δεν είναι μόνο ένα θέμα εθνικό και ευρωπαϊκό, αλλά και παγκόσμιο. Το εύρος και η διάστασή της στην Ευρώπη μπορούν να παρατηρηθούν στα στοιχεία που παρέχονται από τη Eurostat και σε αρκετές εκθέσεις της ΕΕ, που υπογραμμίζουν το υψηλό ποσοστό ανθρώπων με αναπηρίες που δεν βρίσκονται στην εκπαίδευση, κατάρτιση ούτε εργάζονται, καθώς και τα δεδομένα σχετικά με την ανισορροπία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά τα εκπαιδευτικά πλαίσια. Τα δεδομένα δείχνουν την αναγκαιότητα δράσης σε επίπεδο ΕΕ και την ανάγκη συνεργασίας φορέων σε χώρες με διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες, ώστε να επιτευχθούν πιο ομοιογενείς, ισορροπημένες και δίκαιες πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το έργο DysinEduProWork στοχεύει στο να καλύψει το κενό της έλλειψης συμπερίληψης μεταξύ ατόμων με ΕΜΔ στον επαγγελματικό χώρο, παρέχοντας εργαλεία και γνώση για να βοηθήσει στην καταπολέμηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με διαταραχές Δυσλεξίας ώστε να επιτύχουν στην επαγγελματική τους ζωή. Η αγορά εργασίας είναι ήδη πολύπλοκη και δύσκολη και για τους απόφοιτους της Επαγγελματικής Κατάρτισης χωρίς αναπηρίες, αλλά μπορεί να υπάρξουν ανυπέρβλητα εμπόδια για άτομα με αόρατες αναπηρίες, αν δεν λάβουν χώρα προσαρμογές και δεν υπάρξει πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση.

Το DysinEduProWork στοχεύει στο να παρέχει έναν οδηγό υποστήριξης μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, και χρήσιμα εργαλεία για τη διαδικασία επιλογής εργασίας, συνέντευξης κι επαγγελματικής εξέλιξης, καθώς επίσης να ενδυναμώσει τα άτομα με ΕΜΔ μέσω της εμπειρίας άλλων νευροδιαφορετικών ανθρώπων που ήδη εργάζονται. Το έργο αποσκοπεί επίσης στο να δώσει έμφαση στην υποστήριξη των νευροδιαφορετικών ανθρώπων από μειονεκτικά υπόβαθρα και σε κίνδυνο αποκλεισμού λόγω των διαταραχών μάθησης τους. Το πρόγραμμα αναγνωρίζει την ανάγκη των μαθητών και αποφοίτων της Επαγγελματικής Κατάρτισης να ακμάσουν στην αγορά εργασίας, όπου οι διευκολύνσεις για τους νευροδιαφορετικούς ανθρώπους και η πληροφόρηση σχετικά με τις αόρατες αναπηρίες είναι σπάνιες.

Θα δημιουργήσουμε μια καινοτόμα πλατφόρμα eLearning, με νέα πρότυπα κι εργαλεία. Όλο το υλικό θα είναι διαθέσιμο διαδικτυακά, για να παρέχει έναν υψηλής ποιότητας και ευέλικτο τρόπο πλοήγησης στο περιεχόμενο. Οι εταίροι του έργου αυτού θα διεξάγουν ενδελεχή έρευνα και ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης στην αγορά εργασίας της ΕΕ ώστε να καθοδηγήσουν καλύτερα τις υπόλοιπες προσπάθειές τους. Θα δημιουργήσουμε επίσης έναν ενημερωτικό κατάλογο σχετικά με το πού μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν υποστήριξη στις χώρες της κοινοπραξίας.

Επιπλέον, θα παράγουμε έναν οδηγό eLearning για τους εργαζομένους, για να υποστηρίξουμε την αναζήτηση εργασίας, την εύρεση μιας κατάλληλης θέσης, και την κοινοποίηση και συζήτηση σχετικά με τις διαταραχές τους σε μια online κοινότητα. Θα δημιουργήσουμε επίσης ένα ψηφιακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης κι ένα εργαλείο επιλογής και προόδου στην εργασία.

Για τους εργοδότες, θα δημιουργήσουμε έναν συγκεντρωτικό οδηγό με πληροφορίες για τη νευροποικιλότητα και υλικό υποστήριξης στην πρόσληψη ενός νευροδιαφορετικού προσωπικού. Θα δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό μοντέλο για την εξέλιξη των διαδικασιών εργασίας, και οι εργοδότες θα έχουν πρόσβαση σε πρότυπα καθώς και πληροφορίες για κάθε διαταραχή μάθησης και τα χαρακτηριστικά της.

Όλα τα παραγόμενα υλικά του έργου θα είναι δωρεάν και διαθέσιμα υπό ανοικτή άδεια. Η κοινοπραξία θα λάβει υπόψη την ανατροφοδότηση, τις συμβουλές και τις συστάσεις των ενδιαφερομένων φορέων ώστε να εμπλουτίσει και να βελτιώσει τα υλικά και να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των ενδιαφερομένων.

Ακολουθείστε το blog του έργου και τα κοινωνικά μέσα των εταίρων για να ενημερώνεστε για τα υλικά μας.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

(Project code: 2022-2-IE01-KA220-VET-000097062)