Δημιουργία συμπεριληπτικών και νευροδιαφορετικών εργασιακών περιβαλλόντων

Η ποικιλία είναι γεγονός, η συμπερίληψη είναι μια επιλογή - Timothy R. Clark.

Τα ποικιλόμορφα εργασιακά περιβάλλοντα περιλαμβάνουν εργαζομένους με μια ευρεία γκάμα διαφορετικών χαρακτηριστικών, όπως φύλο, εθνότητα καταγωγή, ηλικία και σωματική ικανότητα. Άλλες διαφορές είναι λιγότερο ορατές, όπως για παράδειγμα, τύποι προσωπικότητας, τρόποι μάθησης, εκπαιδευτικό επίπεδο και κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, σεξουαλικός προσανατολισμός θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις.

Μια συμπεριληπτική εργασιακή κουλτούρα υιοθετεί τις ατομικές διαφορές δημιουργώντας ένα αίσθημα ανήκειν και σεβασμού για όλους, κάνοντας τους εργαζομένους να αισθάνονται αξιότιμοι, ευπρόσδεκτοι και ενσωματωμένοι στο εργατικό δυναμικό. Η αποτελεσματική διαχείριση της ποικιλότητας υπερβαίνει την απλή θετική δράση. Απαιτεί από τους οργανισμούς να δημιουργήσουν ένα συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον όπου όλοι οι εργαζόμενοι αξιολογούνται για το ταλέντο τους, ανεξαρτήτως ποικιλομορφίας

Picture by SNCR_GROUP at Pixabay.com

Ένα συμπεριληπτικό και νευροδιαφορετικό εργασιακό περιβάλλον πρέπει να παρέχει πρακτικές υποστηρικτικές τεχνολογίες, πληροφορίες σε προσιτές μορφές, κατάλληλα έπιπλα και κατάλληλα εργασιακά περιβάλλοντα. Πρέπει επίσης να προσαρμόζει τα καθήκοντα εργασίας, να επιτρέπει την ευελιξία και να δίνει χρόνο στους εργαζομένους για την επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών. 

Ένας κεντρικός παράγοντας στη διαδικασία της αλλαγής με στόχο τη συμπερίληψη είναι η διαδικασία πρόσληψης. Η διαδικασία πρέπει να είναι ισότιμη και δίκαιη, με νευροδιαφορετικό προσωπικό παρόν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και διαθέσιμο στην επικοινωνίας του οργανισμού. Είναι απαραίτητο να είναι σαφές στην αγγελία αναζήτησης προσωπικού ότι ο οργανισμός υποστηρίζει τη συμπερίληψη και την ποικιλομορφία.

Η προώθηση της συμπερίληψης ως μέρος της εργασιακής κουλτούρας είναι ουσιώδης, και η νομοθεσία και οι εταιρικές πολιτικές πρέπει να το αντικατοπτρίζουν αυτό σαφώς. Πρέπει να παρέχεται εκπαίδευση σχετικά με τη συμπερίληψη και την ποικιλομορφία, καθώς και υποστήριξη. Η προσοχή στη γλώσσα που χρησιμοποιείται, ώστε να είναι συμπεριληπτική είναι επίσης σημαντική.

Picture by StartupStockPhotos at Pixabay.com

Σκεφτείτε εάν τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα σε μια αγγελία εργασίας συμμορφώνονται με τις πραγματικές απαιτήσεις της θέσης. Μην χρησιμοποιείτε γενικές περιγραφές ιδανικού υποψηφίου, καθώς αυτό μπορεί να φανεί τυπικό. Οι εργοδότες πρέπει επίσης να παρέχουν διάφορες επιλογές υποβολής αιτήσεων (είτε διαδικτυακά είτε προσωπικά), καθώς και να ελέγχουν το τυχόν διαδικτυακό σύστημα υποβολής αιτήσεων ως προς την προσβασιμότητά του.

Οι επιτροπές συνέντευξης πρέπει να μην είναι ομοιογενείς και να είναι φιλικές προς τον υποψήφιο. Τα μέλη τους πρέπει να έχουν καλή κατανόηση των νόμων περί ισότητας και να έχουν κατάρτιση σχετικά με συμπεριληπτικές πρακτικές. Θυμηθείτε ότι οι αναπηρίες και τα προβλήματα ψυχικής υγείας μπορεί να είναι αόρατα.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής και ξεκινήσουν οι νέες προσλήψεις, πρέπει να δημιουργηθεί μια συμπεριληπτική, ευέλικτη και ισότιμη εργασιακή κουλτούρα ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι αισθάνονται ασφαλείς να εκφράσουν τον  εαυτό τους στην εργασία. Μπορεί να παρέχεται ένα σύστημα καθοδήγησης και να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι ενήμεροι για τις πολιτικές ισότητας, διαφορετικότητας και συμπερίληψης που ισχύουν. Να παρέχονται προσαρμογές και υποστήριξη και να εξασφαλίζεται ότι όλοι έχουν τη δυνατότητα προαγωγής και εργασιακής ασφάλειας.

Μέσω του έργου Dys in Education, Professional Life, and Work, στοχεύουμε στην προώθηση της συμπερίληψης των μαθητών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με Ειδικές  Μαθησιακές Διαταραχές (ΕΜΔ) στην αγορά εργασίας, μέσω της δημιουργίας κατάλληλων εργαλείων υποστήριξης κι εκπαιδευτικού υλικού για αυτούς και τους πιθανούς εργοδότες τους. Για να επιτύχουμε τον στόχο μας, θα παρέχουμε πρακτικό εκπαιδευτικό υλικό. Τα εργαλεία αυτού του έργου θα έχουν μια συμπεριληπτική δομή ώστε να παρέχουν υποστήριξη σε νευροδιαφορετικά άτομα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ατόμων με ΕΜΔ. Τα αποτελέσματα θα είναι σε μορφή eLearning για να εξασφαλιστεί η μέγιστη προσβασιμότητα και κατανόηση. Για να είστε σίγουροι ότι δεν θα χάνετε καμία εξέλιξη σχετικά με το έργο, εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο και ακολουθήστε μας στο LinkedIn!

Βιβλιογραφία:

Sarkar, A. (2015). How to build an inclusive workplace: Successful diversity management goes beyond complying with the letter of the law. Human Resource Management International Digest, 23(7), 34-37.

https://doi.org/10.1108/HRMID-07-2015-0130

JUMP. (2020).  How to build an inclusive workplace. file:///C:/Users/logop_0mhdfn7/Downloads/JUMP_inclusion_booklet-1.pdf

McDonnell, S., Cavaliero, T., and Friel, D. (2022). OpenDoorsEmployersForChangeToolkit.

https://pathwaystoprogress.ie/userfiles/files/EFCInclusiveRecruitmentToolkit2022_V2.pdf